Regler i offentlig forvaltning

Lovverk og forskrifter er en hovedklide til regler i det offentlige. Reglene i lovverk og forskrifter krever ofte fortolkning og utdyping før de kan benyttes som grunnlag for atomatisk regelbehandling, men det finnes også gode eksempler på  lovtekster og rundskriv som gir godt grunnlag for automatisk regelbehandling.

I de tilfellene lovtekster tillater skjønn kan det være vanskelig å få til automatisk regelbehandling dersom man ikke  velger å  beskrive hvilke elementer som legges tilgrunn for skjønnet og hvordan de forskjellige elementene skal vektes.  Dersom organisasjonen velger å gjøre dette finnes det verktøy (f.eks poengtabell) som muliggjør en kvantifisering av skjønnet og dermed grunnlag for en mer repeterbar utøvelse av skjønn  og også automatisk regelbehandling.

Selv om man velger å la saksbehandler bestemme resultatet, vil forslag til beslutning med begrunnelse fra regelmotoren bidra til effektivisering og likebehandling.

I systemer med automatisk regelbehandling og klageadgang  vil behandling av klager  kunne gi innspill til regelendringer som i neste omgang vil redusere mengden klager, eventuelt behandlingsmengden. Spesielt gjelder dette i systemer hvor man  kvantifisererer skjønn i størst mulig grad, siden man da har større muligheter til å la resultatet av klagebehandlingen bli tatt inn i den automatiske saksbehandlingen

Automatiserte regler muliggjør en mye større grad av repeterbarhet i saksbehandling som sikrer likebehandling.  Spesielt i de tilfeller der man kan redusere bruk  av skjønn til et minimum.